© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. specializující se na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT spravuje 74 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 38 mld. Kč 
(k 25. 3. 2019). 

 

Mgr. Bc. David Fogad, MBA

Manažer s právnickým vzděláním se zkušenostmi z různorodých projektů. V minulosti působil jako projektový manažer největší soutěže finančních produktů Zlatá koruna, ředitel Millionaire Gallery Prague a také jako projektový manažer holdingu TNI Group. Absolvent oborů Právo a právní věda a Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a postgraduálního MBA programu. Působí jako lektor na Vysoké škole ekonomie a managementu a European Centre for Career Education (ECCE). Dlouhodobě se věnuje oblasti finanční gramotnosti.