AKTUÁLNÍ DATA O FONDU:

RIA = růstová investiční akcie

*NAV = net asset value/čisté obchodní jmění 

Cílový výnos 6 až 10 % ročně*

 
 

Cíle fondu

Proč investovat s naším fondem?

Investor může kupovat nemovitosti napřímo, což nese následující problémy

Koncentrace rizika - většina individuálních investorů disponuje prostředky k nákupu malého množství nemovitostí, při výpadku jednoho nájemníka jsou dopady na celkovou ziskovost značné.

Časové nároky na správu – i u investora, který má prostředky k pořízení většího portfolia, nastává problém s efektivní správou, která se stává při větším objemu prací na plný úvazek neúnosná. Investor bývá nucen svěřit správu externí firmě, která není vysloveně vlastnicky zainteresována, což vede k suboptimálním výsledkům + vlastník nadále musí pravidelně správu kontrolovat a rozhodovat.

Potřeba odbornosti – vlastník nemovitosti se pravidelně setkává s problémy z oblasti stavební, právní, daňové + expertiza v řadě řemesel (vodo, topo, plyn, elektro a mnoho dalších) – jako „malý“ zákazník nikdy nezíská dobré ceny služeb a nevytvoří kompletní know how, zvláště v prostředí stále se měnící legislativy.

Všechny tyto nevýhody řeší investice s naším fondem

Diverzifikace rizika – při investicích do stovek až tisíců bytů je riziko rozdělené na různé regiony, příjmové kategorie a další faktory. Jednorázové individuální výpadky příjmů ovlivní celkový výnos v minimální míře.


Existující infrastruktura ke správě – zakladatelé fondu mají dlouholeté zkušenosti se správou vlastních rozsáhlých portfolií, aparát pro správu investic již existuje a je možné ho modulárně rozšiřovat.


Úspory z rozsahu – fond spravující stovky až tisíce bytů bude mít vždy lepší ceny prací, materiálu a odborných služeb, na správu většího portfolia není třeba řádově více lidí než na individuální vlastnictví bytového domu.


Dlouholetá zkušenost zakladatelů - fond má k dispozici existující know how a zkušenosti zakladatelů a jejich spolupracovníků (právníků, daňových poradců, stavebních expertů, projektových manažerů).

Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut fondu a KID.

 

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.avantfunds.cz/gdpr/

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 06872778, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23263

 

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17.3.2020).