první český fond nájemního bydlení 

 

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

 

Proč investovat do bydlení

TRVALÁ POPTÁVKA

 

Poptávka po nájemním bydlení je trvalá a do značné míry nezávislá na ekonomickém cyklu.

ZHODNOCENÍ

Vedle nájemního výnosu potenciál dalšího růstu cen bytů.

RŮST NÁJEMNÍCH VÝNOSŮ

Nájmy v České republice mají dlouhodobě růstovou tendenci.

VÝNOSOVÉ REGIONY

Stále existují velmi zajimavé výnosové regiony s nadstandardním zhodnocením.

PENĚŽNÍ AKTIVUM

 

Byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem.

OMEZENÁ RIZIKA

 

Rizika jsou omezená a diverzifikována na velké množství bytů/nájemníků.

AKTUÁLNÍ DATA O FONDU:

*RIA = růstová investiční akcie

**NAV = net asset value/čisté obchodní jmění 

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investujeme do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti).

Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.

Vytváříme efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.

Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.

Cílový výnos 6 až 10 % ročně*

 
 

Cíle fondu

Proč investovat s naším fondem?

Investor může kupovat nemovitosti napřímo, což nese následující problémy

Koncentrace rizika - většina individuálních investorů disponuje prostředky k nákupu malého množství nemovitostí, při výpadku jednoho nájemníka jsou dopady na celkovou ziskovost značné.

Časové nároky na správu – i u investora, který má prostředky k pořízení většího portfolia, nastává problém s efektivní správou, která se stává při větším objemu prací na plný úvazek neúnosná. Investor bývá nucen svěřit správu externí firmě, která není vysloveně vlastnicky zainteresována, což vede k suboptimálním výsledkům + vlastník nadále musí pravidelně správu kontrolovat a rozhodovat.

Potřeba odbornosti – vlastník nemovitosti se pravidelně setkává s problémy z oblasti stavební, právní, daňové + expertiza v řadě řemesel (vodo, topo, plyn, elektro a mnoho dalších) – jako „malý“ zákazník nikdy nezíská dobré ceny služeb a nevytvoří kompletní know how, zvláště v prostředí stále se měnící legislativy.

Všechny tyto nevýhody řeší investice s naším fondem

Diverzifikace rizika – při investicích do stovek až tisíců bytů je riziko rozdělené na různé regiony, příjmové kategorie a další faktory. Jednorázové individuální výpadky příjmů ovlivní celkový výnos v minimální míře.


Existující infrastruktura ke správě – zakladatelé fondu mají dlouholeté zkušenosti se správou vlastních rozsáhlých portfolií, aparát pro správu investic již existuje a je možné ho modulárně rozšiřovat.


Úspory z rozsahu – fond spravující stovky až tisíce bytů bude mít vždy lepší ceny prací, materiálu a odborných služeb, na správu většího portfolia není třeba řádově více lidí než na individuální vlastnictví bytového domu.


Dlouholetá zkušenost zakladatelů - fond má k dispozici existující know how a zkušenosti zakladatelů a jejich spolupracovníků (právníků, daňových poradců, stavebních expertů, projektových manažerů).

Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut fondu a KID.

Portfolio

 
  • 8 činžovních domů (4 krajské města, 2 okresní, 1 obec)

  • 86 bytových a nebytových jednotek

  • 4900 m2 pronajímatelné plochy

  • 95 % obsazenost

  • 7 % průměrný yield

  • 10-15 % ROE (s bankovním financováním)

 

PŘEDSTAVENÍ ZAKLADATELŮ

Ing. Tomáš Novák
ZAKLADATEL
Ing. Jakub Kořínek, MBA
ZAKLADATEL
JUDr. Jan Holásek, LL.M.
ZAKLADATEL

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

KONTAKT

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

Mgr. Bc. David Fogad, MBA

Palackého 717/11

Praha 1, 110 00

Česká republika

e-mail: david.fogad@fondbydleni.cz

tel: +420 778 743 721

Pavlovova 3059/40

Ostrava, 700 30

Česká republika

Pokud máte dotazy či chcete znát více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.avantfunds.cz/gdpr/

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 06872778, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23263

 

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).