Vyhledat
  • David Fogad

Má smysl investovat do nemovitostí?

Na mých školeních, prezentacích a setkáních s investory opakovaně dostávám tyto zdánlivě jednoduché otázky: "Má teď vůbec smysl investovat do nemovitostí? Jakým způsobem může v příštím roce tento trh zasáhnout stagnace, případně recese?"


Moje odpověď je již celkem ustálená a používám ji poměrně často. Zní zhruba následovně:

Je dobré si uvědomit, že nemovitosti jsou jedním z nejstarších investičních aktiv a dlouhá tisíciletí tvoří základ portfolia téměř všech investorů. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo změnit, a to i přes veškeré inovace, které nám přináší 21. století. Ať už se jedná o pořízení vlastního bydlení anebo koupi nemovitosti za účelem generování výnosů z nájmu, většina investorů považuje nemovitosti za tradiční uchovatele hodnoty.


Oproti jiným investičním aktivům se odlišují hned v několika aspektech. Nabízejí totiž pravidelný výnos z nájemného spojený se stálým cash flow čímž umožňují lepší finanční plánování a možnost dalšího zhodnocení výnosů. Nemovitosti historicky zaznamenávají poměrně nízké výkyvy hodnoty v čase a v případě rezidenčních nemovitostí navíc projevují známky relativně necyklického trhu.


Právě rezidenční nemovitosti jsou specifickou třídou aktiv, na které je vhodné se zaměřit v dobách očekávané recese. Potřeba bydlet je totiž trvalá a je nutné ji uspokojit v každé fázi ekonomického cyklu. Ceny bytů jsou vlivem převisu poptávky nad nabídkou ještě pořád na vzestupu a i přes viditelný pokles růstu cen na jednocifernou úroveň je celkový pokles cenové hladiny v nedohlednu. Snižování dostupnosti vlastního bydlení vlivem regulatorních omezení a specifické situace na českém trhu s nemovitostmi vede ke zvyšujícímu zájmu o nájemní bydlení. Nezanedbatelný je také trend sdílené ekonomiky a obecné preference nastupující generace po flexibilitě a nezávislosti. Ten ve spojení s rostoucí životní úrovní vytváří prostor pro další rozvoj trhu s nájemním bydlením a atraktivní výnosy pro investory i v časech chřadnoucí ekonomiky.

13 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).